RSS Feed

Înlocuirea “Religiei” cu disciplina “Etică şi cultură civică” în trunchiul comun. “Religia” rămâne materie facultativă la cererea expresă a elevilor/părinţilor

vezi toate articolele de
16 Feb 2014 la 16:40 90 comentarii 3962 vizualizari.

Din punctul meu de vedere, orele de religie nu ar trebui predate în mod confesional în şcolile publice, întrucât atunci ele ar reprezenta ore de îndoctrinare religioasă. În ţara noastră, din nefericire, la acest lucru am asistat în ultimii 24 de ani, generaţii întregi de copii fiind expuse sistematic riscului de a le fi afectate şi chiar înăbuşite formarea culturală şi dezvoltarea intelectuală armonioasă, din cauza îndoctrinării religioase la care au fost supuse pe parcursul a 12 ani în învăţământul preuniversitar.

Copiilor li s-au prezentat la orele de religie opinii discriminatorii faţă de alte culte şi faţă de atei, a fost cultivată suspiciunea şi intoleranţa faţă de cei diferiţi, au fost oferite ca “informaţii certe” lucruri care contravin datelor ştiinţifice actuale (inclusiv creaţionismul cu cele şase zile în care ar fi fost “făcută“ lumea), morala a fost prezentată prin raportare la ameninţări cu pedepse violente, devenind celebre acea imagine din manualul de clasa I cu copilul “neascultător” care este lovit de maşină şi povestea lui Vasilică băgat în spital de Dumnezeu ca pedeapsă pentru o “faptă rea”.

Îndoctrinarea intensă din şcoli i-a făcut pe unii copii să ajungă, traumatizaţi, la psiholog. Alţii au dezvoltat comportamente intolerante faţă de minorităţile religioase ori cele sexuale. Nu puţini s-au lăsat impresionaţi de poveştile din Biblie despre originea lumii şi a oamenilor, astfel că doar 14% dintre elevii din clasele VIII-XII consideră evoluţionismul corect şi 73% creaţionismul, conform unui studiu efectuat la iniţiativa Guvernului României acum câţiva ani.

Ceea ce se întâmplă în România la orele de religie este în contradicţie flagrantă atât cu valorile educaţionale, democratice şi morale ale lumii civilizate şi cu un standard ridicat al sistemului de învăţământ…

Proiectul de lege pe care îl propun va trebui citit prin corelare cu prevederile constituţionale în materie şi cu Legea drepturilor copilului nr. 272/2004, dar şi cu Recomandarea nr. 1720 din 2005 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pe care le citez mai jos.

Modul în care este scris articolul 32 alin. 7 din Constituţie predispune la prezentarea în mod confesional a religiei în şcoli. De aceea, nu am propus înlocuirea religiei cu “Istoria religiilor” şi scoaterea cu totul a orelor de religie din programă, cum ar fi firesc într-un stat laic. Dar aceste ore de religie predate în mod confesional ar trebui să fie pe deplin facultative şi făcute doar la solicitarea elevilor sau părinţilor, exclusiv pentru aceia care o cer. De regulă, acolo unde se predă religie în Uniunea Europeană, acest lucru se face oferind elevilor o materie neutră în care sunt prezentate mai multe culte, nu unul singur cum se întâmplă acum în România.

Proiect de lege

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaţilor                                                               Senatul

LEGE

pentru modificarea Art. 18 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic:

ART. 18 se modifică după cum urmează:

Art. 18. — (1) Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ disciplina “Etică şi cultură civică” drept disciplină şcolară, parte a trunchiului comun.

(2) Programa disciplinei “Etică şi cultură civică” va consta îndeosebi în prezentarea principalelor doctrine şi valori morale de inspiraţie filosofică, ştiinţifică ori religioasă ale umanităţii, dar şi a unor elemente de cultură civică, conform puterii de înţelegere a elevilor specifice fiecărei perioade de şcolarizare.

(3) Scopul disciplinei “Etică şi cultură civică” este de a cultiva spiritul critic, raţionalitatea şi empatia în măsură să dezvolte un aparat critic de judecată morală propriu fiecărui elev, dar şi acela de a prezenta drepturile omului şi reperele instituţionale şi valorile fundamentale ale unei societăţi deschise şi democratice.

(4) Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de religie, ca disciplină facultativă, conform confesiunii proprii, la solicitarea scrisă a părinţilor ori a acelora dintre elevi care au împlinit vârsta de 16 ani.

(5) Nimeni nu poate fi obligat să asiste la orele facultative de religie împotriva voinţei sale ori a fără a exista o cerere expresă prevăzută de Art. 18, alin. (4).

(6) La disciplina facultativă “Religie” nu se acordă note, ci calificative care nu sunt luate în considerare la media generală. Manualele şi materialele auxiliare utilizate la orele de religie nu pot conţine afirmaţii cu caracter discriminatoriu ori referiri jignitoare la adresa altor culte sau persoane fără religie.

(7) Disciplina facultativă “Religie” poate fi predată numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi şi abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cultele religioase recunoscute oficial de stat.

Iniţiator:

Remus Cernea – deputat independent

FORMA ACTUALǍ A LEGII:

Art. 18. — (1) Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii.

(2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

(3) Disciplina Religie poate fi predată numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi şi abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cultele religioase recunoscute oficial de stat.

Recomandarea nr. 1720 (2005) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei prevede următoarele:

Adunarea recomandă, de asemenea, Comitetului de Miniştri să încurajeze guvernele statelor membre să asigure studierea religiilor la nivelul învăţământului primar şi secundar, pe baza următoarelor criterii:

- scopul acestei educaţii să fie acela de a le permite elevilor să descopere religiile practicate în ţările lor şi în cele învecinate, de a-i face să înţeleagă că fiecare are acelaşi drept de a crede că religia lui reprezintă „adevărata credinţă” şi că alţi oameni nu sunt altfel de fiinţe umane datorită faptului că au o altă religie sau nu au nici una;

- să includă, cu totală imparţialitate, istoria principalelor religii, precum şi opţiunea de a nu avea nici o religie;

- să le ofere elevilor cunoştinţe care să le permită să fie în siguranţă faţă de susţinătorii unei practici religioase fanatice;

- să nu treacă dincolo de graniţa dintre cultură şi practicare a unei religii, chiar şi în situaţia unei ţări în care există o religie de stat. Scopul nu este acela de a inocula o credinţă anume, ci acela de a îi face pe copii să înţeleagă de ce religiile sunt surse de credinţă pentru milioane de oameni;

- profesorii de religie trebuie să fie anume pregătiţi. Ar trebui să fie profesori în domeniul cultural sau literar. Ar putea fi totuşi acceptaţi ca profesori şi specialiştii într-o altă disciplină;

- autorităţile statale ar trebui să se implice în formarea profesorilor şi să conceapă programele de învăţământ care să fie adaptate specificului fiecărei ţări şi vârstelor elevilor. În realizarea acestor programe, Consiliul Europei va consulta toţi partenerii implicaţi, inclusiv reprezentanţi ai credinţelor religioase.

Constituţia României:

ARTICOLUL 29 – Libertatea conştiintei

(1) Libertatea gandirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrans să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste in spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

(…)
(6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.

ARTICOLUL 32 – Dreptul la învăţătură

(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învaţămantul general obligatoriu, prin învaţămantul liceal şi prin cel profesional, prin învaţămantul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.

(…)
(5) Învăţămantul de toate gradele se desfăsoară în unităţi de stat, particulare şi confesionale, în condiţiile legii.

(…)
(7) Statul asigură libertatea învăţămantului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţămantul religios este organizat şi garantat prin lege.

Legea nr. 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului

Art. 25

(1) Copilul are dreptul la libertate de gandire, de conştiinţă şi de religie.

(2) Părinţii îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condiţiile legii, ţinând seama de opinia, vârsta şi de gradul de maturitate a acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios.

(3) Religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbată fără consimţământul acestuia; copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-şi aleagă singur religia.

(4) Atunci când copilul beneficiază de protecţie specială, persoanelor în îngrijirea cărora se află le sunt interzise orice acţiuni menite să influenţeze convingerile religioase ale copilului.

PS: Vă invit să comentați acest material într-un spirit de respect reciproc, în care să primeze argumentul și nu atacul la persoană…

Remus Cernea

Deputat independent

www.facebook.com/remus.cernea

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Post to StumbleUpon

 

90 comments
 • 1

  educatie religioasa confesionala in scoli publice in finlanda, germania, canada etc etc adica indoctrinare relgioasa daca e sa-l credem pe dl cernea

  Finland

  In Finland religious education is mandatory subject both in comprehensive schools (7–16 years) and in senior/upper secondary schools (16-18/19 years). Most of Finnish students study Evangelical Lutheran religious education. A student can receive religious education according to his or her own religion if the denomination is registered in Finland.

  Germany
  Most of the federal states of Germany, which has a long history of almost even division between Roman Catholicism and Protestantism, have an arrangement where the religious bodies oversee the training of mainline Protestant, Catholic, and Jewish religious education teachers. In one of the federal states this includes Orthodox Christian teachers as well. The training is supposed to be conducted according to modern standards of the humanities, at mostly state-run colleges and universities. Those teachers teach religion in public schools, are paid by the state

  Canada
  In Canada, religious education has a varying status. On the one hand, publicly funded and organized separate schools for Roman Catholics and Protestants are mandated in some provinces and in some circumstances by various sections of the Constitution Act, 1867

  en.wikipedia.or../

 • 2

  Nu este nimic de comentat. Dl. Cernea are perfecta dreptate.Intr-un stat ce se defineste un stat laic, raligia ca materie de studiu nu are ce cauta in scoala.Nu se poate ca la stiinte sa inveti teoria darwinista si teoria relativitatii , iar pe de alta parte sa inveti c a lumea a fost creata de Dumnezeu.Cel mult ar putea fi introdusa facultativ ca materie de studiu istoria religiilor. A se abuza si a se preda numai religia ortodoxa aduce a prozelitism si a talibanism , lucruri inaceptabile si din punct de vedere al constitutiei care garanteaza libertatea de constiinta.Cred ca statul si deci si invatamantul de stat trebuie sa se debaraseze de biserica. Religia este o manifestare a propriei cionstiinte , este ceva intim ce nu poate fi varat cu forta pe gatul copiilor.Faptul ca se scoate in evidenta numai partea pozitiva a religiei este dunator. Pe langa iubirea aproapelui religiile propovaduiesc si alte lucruri de neacceptat in sec XXI.Va amintesc numai antagonismul dintre islam si celelalte doua religii monoteiste, dar sa nu uitam antagonis,mele si prozelitismul agresiv existant si in interiorul religiei crestine. Amintesc sectele neoprotestante care prolifereaza astazi neingradit. Acum vad ca si BOR se indreapta spre aceleasi lucruri. Problema este ca politicienii nostri ( si ma refer la parlamentari in special) au un nivel cultural si stiintific foarte scazut si cred ca multi din ei ni stiu ca Pamantul se invarte in jurul Soarelui la fel cum cred ca daca au ajuns din niste erori ale poporului in Parlament pot sa faca ce vor.

  sase sase
  2014-02-16 16:58:39 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 3

  “a fost cultivată suspiciunea şi intoleranţa faţă de cei diferiţi”

  vrei sa spui ca nu suporti ortodoxia dle deputat, iti cam sta in gat

  atata timp cat 90% dintre romani se declara ortodocsi

  si cat timp nu se plateste in romania church tax ca in multe tari din uniunea europeana

  e logic ca parintii care nu vor sa isi lase copiii la orele de religie sa nu o faca

  si ca profesorii de religie pentru ceilalti copii sa fie platiti din taxele platite de cei 90% contribuabilii ortodocsi

  la fel ca in finlanda germania sau canada

 • 4

  @tx2: Stimabile , constitutia garanteaza libertatea de constiinta. De ce atunci statul tine neaparat sa-mi indoctrineze copii si nepotii cu orice fel de percept religios , de la varste fragede creind in minte lor un malagam nesanatos intre teoriile stiintifice si dogmele religioase?De ce aceasta educatie religioasa nu este lasata sa fie facuta de familie si de biserica (sinagoga, moschee, templu) , in institutiile proprii si nu in scolille de stat.

  sase sase
  2014-02-16 17:03:23 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 5

  66- pamantul se invarte in jurul lui cernea, daca nu stiai

 • 6

  66- ai descoperit apa calda.

  de ce de ce de ce

  ia vezi ce se intampla in tari ca finlanda germania canada elvetia etc :

  educatie religioasa confesionala pe bani publici

  nu istoria religiilor

  dorele, probleme?

 • 7

  Christianity is the predominant religion of Switzerland (72.1% of total resident population). 20.1% of the total population are irreligious.

  suprize surprize 70% dintre elvetieni sunt crestini

  en.wikipedia.or../

 • 8

  sa citim impreuna din constitutia elvetiei

  Switzerland – Constitution
  Adopted on: 29 May 1874 (Document Status: 1991)

  Article 49 [Freedom of Religion and Belief]

  (3) The holder of the paternal or tutelary authority shall determine the religious education of children in conformity with the foregoing principles until they have completed their 16th year.

  adica parintii/autoritatea tutelara impun educatia religioasa a copilulului pana ce acesta ajunge la varsta de 16 ani

  indoctrinare religioasa ca la carte in elvetia si cu baze constitutionale, cum ar zice dl cernea

  io zic sa-i dati in judecata pe elvetieni cu tot cu constitutia lor

 • 9

  66- ups, constitutia elvetiana nu garanteaza libertatea de constiinta a elvetienilor cu varsta pana in 16 ani

  sho pa ei!

 • 10

  Initiativa e corecta.
  Ca nu va avea suport la politruci, sigur ca nu, ei sunt parte din fratia care au pus la cale o schema de succes: bagam spaima de cruci si de barbosi in fuste negre si lungi inca din clasa zero ca sa obtinem generatii intregi de imbecili fricosi si buni-platnici la bugetul de unde sug toate pramatiile astea.

  Norocul e ca la ce scoala se face in RO, religia e cel mult subiect de bascalie, ca mai tot “trunchiul comun” ala rupt de realitate.

  Magda
  2014-02-16 17:43:11 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 11

  @tx2
  “vrei sa spui ca nu suporti ortodoxia dle deputat, iti cam sta in gat”

  Foarte corect asta si celelalte.

  Obseravatie:
  (Inca aproape) tanarul Pontaciu a avut si mai are consilieri cei mai jalmici si agresivi “atei de serviciu”
  :
  Paladaul cu ‘vorba pe bani’ , apoi Cerneasenca acesta si probabil altii ()=>
  Oribil;

  Baseascarul a avut si are faltii sai (pseudoteologi jalnici ex-ministri, altii ajunsi acum sefi de partide etc) + ’satanoismul’ din dotarea proprie…

  Dar de ce (mai) dialoghezi domnu’ @tx2 cu domnul Cerneaua?
  Domnul acesta este un ignorant.
  Ignorant in toate (bineinteles ca nu stie nimic nici despre ortodoxie!)

  In ‘afacerea Rosia Montana’, singura in care s-a pozitionat aparent bine, domnul Cerneasev era de o ingnoranta jalmica,
  cred ca habar nu avea, nu pricepea nimic despre proiectul acesat monstruos al rmgc.
  Dadea si el din gura, trendy…
  Filfizonie ignoranta!

  Referitor la acest domn si tovaras (Cernenko): e posibil sa nu stie ce mizerie morala endemica e in Ro contemporana?!
  Poate habar n-are de uraciunea de prostitutie endemica pe toate planurile,
  prostitutia politrucica fiind ‘consacrata’ ca ceva mai ’soft’,ceva ‘agreat’.
  Poate se parasuteaza Cernobilschi acesta direct in Parlament, cu traistutza, sacoul si multiflocii din dotare (asta nu insemna ca adversarul flocilor sai,Zgoneo, nu ar fi un primitiv, un zero si asta…)
  si habar n-are ce e in lumea reala!?

  Liciu despre tx2
  2014-02-16 17:49:29 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 12

  Domnul Cernea bate campii cu eleganta,fara logica si fara argumente,din proasta obisnuinta de a se face remarcat cu orice pret,chiar cu cel al traseismului ideologic.Domnia sa are atatea valente ateiste incat poate justifica si tradarea de neam,pe soclul homosexualitatiiDomnul Cernea nu are nicio chemare de a formula atatea trasnai,incat nu peste mult timp le va regreta.

  L.alex
  2014-02-16 17:51:08 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 13

  @tx2:Stimabile , probabil ca in constitutia acelor state nu este stipulata laicitatea statului.Insa a face religia obligatorie in invatamantul de stat si a stipula in constitutie ca statul are caracter laic , este deja o mare contradictie in termeni.

  sase sase
  2014-02-16 18:18:38 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 14

  @L.alex: Domnul Cernea are si unele devieri de la etica si cultura poporului roaman, insa de data asta are dreptate.In fond democratia inseamna sa mi se lase libere optiunile cu privire la educatia propriilor mei copii.Daca se stipuleaza in constitutie principiul libertatii de constiinta , atunci hai sa-l respectam si sa nu indoctrinam copii inainte de vreme cu dogme religioase.Cand vor fi maturi si vor discerne , au posibilitatea sa aleaga singuri.Indoctrinarea religioasa a copiilor a dus la multe necazuri si tragedii. Vezi cazul adolescentei care a fugit de acasa ca sa se calugareasca si care a avut din acest punct de vedere o optiune ciudata pentru varsta ei.

  sase sase
  2014-02-16 18:25:11 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 15

  @tx2: Citeaza pana la capat.

  Germania: “Children who are part of no mainstream religion or wish to opt out for another reason must usually attend neutral classes in “Ethics” or “Philosophy” instead.”

  Finlanda : “Since religious education is a compulsory subject, pupils who do not belong to any religious group are taught Ethics.

  Canada: “On the other hand, with a growing level of multiculturalism, particularly in Ontario, debate has emerged as to whether publicly funded religious education for one group is permissible. For example, Newfoundland withdrew funding for Protestant and Roman Catholic schools in 1995, after a constitutional amendment. Quebec abolished religious education funded by the state through the Education Act, 1998[14] which took effect on July 1 of that same year, again after a constitutional amendment.

  en.wikipedia.or../

 • 16

  66-ia zi tu in care parte din constitutia romaniei e stipulata laicitatea statului?

  2 ce stipuleaza constitutia romaniei e ca statul roman sprijina cultele religioase

  (5) Cultele religioase sunt autonome fata de stat si se bucura de sprijinul acestuia, inclusiv prin inlesnirea asistentei religioase in armata, in spitale, in penitenciare, in azile si in orfelinate.

  si …surpriza surpriza:

  (6) Parintii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educatia copiilor minori a caror raspundere le revine.

 • 17

  Dan: mersi. asta nu schimba cu nimic fondul chestiunii:

  educatia religioasa confesionala in scolile publice, conform dorintei parintilor, platita de stat in finlanda germania canada etc

  care e problema dlui cernea? daca nu ii convine legea romaneasca, exista cedo

 • 18

  @tx2:

  Pai domnul Cernea zice asa:

  Disciplina facultativă “Religie” poate fi predată numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi şi abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cultele religioase recunoscute oficial de stat.

  si mai zice:

  “copilul care a împlinit vârsta de 16 ani are dreptul să-şi aleagă singur religia.”
  la fel ca in constitutia din Elvetia.

 • 19

  Dan: sa fiti sanatosi si tu si dl Cernea.

  daca doresti poti sa il citezi si pe el pana la capat

  eventual sa dai copypaste la tot articolul :)

 • 20

  Nu inteleg de ce nu devine statul roman un stat laic. Nu ateu, laic. Eu am intalnit o adevarata problema, si pentru mine a fost un soc, sa nu gasesc nicio dispozitie legala care sa consacre caracterul laic al statului si, de aici, al invatamantului. Aveam nevoie de un astfel de temei ca sa argumentez refuzul meu de a+mi mai lasa copilul sa frecventeye orele de religie. Am gasit doar o dispozitie care permite parintelui sa ceara acest lucru. Aceasta lacuna lasa libertate de actiune pentru cei care vor indoctrinarea copiilor şi, de aici, a adultilor…Ca sa nu mai vorbim de sifonarea fondurilor publice… Va sustin pe deplin!

 • 21

  de cativa ani,tot invat religie ortodoxa: cat a trait mama,eram privit ca un orasean care vine si pleaca.

  dupa moartea ei, desi tot calator, sunt privit ca ‘de-al satului’.

  in satul asta, ortodoxia e altfel decat in satul bunicilor materni; difera de cea din satul tatei,nu se potriveste nici cu cea din Bucuresti…

  ma tot surprinde,si uneori gafez: zilele trecute de ex., pe la intunericit,facui cinste cu cate o tigare pe prispa casei.Un vecin se uita la cotoiul meu negru si intreaba: cu care laba se spala, cu dreapta sau cu stanga, ca nu vaz bine?’

  am crezut ca e o parabola despre politica, dar nu, omul ma lamureste: daca se spala cu stanga se strica vremea.

  ‘asta e banc?e mishto?’ intreb eu … ‘nu, in ziua de sf.Haralambie dupa laba cu care se spala pisica stim cum se schimba vremea’-iar baba Manda si baba Jana intaresc dand din cap ’sa fie adevarat maica,ca eu o patii astan, ala micu a lu Polina Sasecraci unse laba dreapta la cotoiu meu si perdui ratile in zapada’.

  as putea fi de acord cu predarea religiei in scoli, dar,
  trecand peste orice alte considerente, mi se pare o curricula cam incarcata!

  berbecu mioritei
  2014-02-16 19:26:32 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 22

  Desi in mai toate intentiile si actiunile domnului Cernea am gasit motive de divergenta pe aceasta tema recunosc faptul ca sunt de acord cu initiativa sa. Cultura religioasa in Romania a fost intotdeauna un domeniu profund viciat de modalitatile de abordare ale celor care se preupunea ca trebuie sa se ocupe de invatamant si educatie cat si a modului in care biserica este integrata in societatea romaneasca. Ca in mai toate domenille influenta politicului a facut din romani victime sigure. Macar pe acest segment sensibil al educatiei ar fi bine ca fiecare sa poata decide pentru propria persoana.
  OPTIUNI:
  Te poti considera ateu devenind sclavul lucrurilor sau poti deveni religios si sa te recunosti ca o parte a unui intreg.
  Daca credinta religioasa nu iti aduce aceasta eliberare inseamna ca ai fost indrumat gresit. In aceasta privinta sunt fundamental divergent cu Remus Cernea.

  Pictor Vonta
  2014-02-16 19:44:23 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 23

  @ tx2, L.alex si alti “raspopiti” de aici care fac propaganda BOR :
  Dl. Cernea are perfecta dreptate : SUNTEM un stat LAIC prin Constitutie !
  A fost o mare greseala ( oare o fi fost cu intentie ?) introducerea religiei in scoli.
  Pe linga faptul ca este un abuz sa obligi o persoana sa studieze o religie anume, indiferent de crezul sau personal, religia a fost dintotdeauna un instrument de manipulare a maselor.
  Prin educarea populatiei in spriritul fatalitatii si a supunerii oarbe fata de Dumnezeu, subliminal, se insufla si supunerea fata de autoritati, scopul final fiind obtinerea unei “turme” ( biblia o spune direct…) “pastorite ” de “cine trebuie”, care sa suporte orice privatiuni si umilinte in speranta recompensei divine in “viata de apoi”.
  Un popor needucat si habotnic, pupator de moaste si iubitor de pomeni e un popor usor de manipulat si de tinut in friu…
  Iar, pe de alta parte , BOR e foarte departe de a fi un exemplu de cinste si moralitate pentru popor.
  Nu degeaba a aparut in folclor zicala “sa faci ce zice popa, nu ce face popa”….
  RELIGIA TREBUIE SCOASA DIN SCOLI si INLOCUITA cu ore de EDUCATIE CIVICA SI POLITICA ELEMENTARA !
  Numai ca politicienii nu au nici un interes ca romanii sa se destepte …

  Vigilante
  2014-02-16 20:00:25 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 24

  ce sa le ceri… pupatori de icoane

  fleoshc
  2014-02-16 20:07:15 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 25

  @66,
  Nu cred nimic din ce spun militienii care au instaurat o isterie nationala numai bine facatoare nefiind elevei.Voi da crezare spuselor parintilor si domnisoarei.Cernea vorbeste despre “etica si cultura civica”.Are dl.Cernea ceva lecturi din opera lui Platon-Banchetul,Fedon,Statul Parmenide-sau,sa zicem,Etica Nicomahica a lui Aristotel,in sfarsit a conspectat Etica demonstrata in mod geometric si Tratatul teologic-politic ale lui Spinoza Baruch?Are dansul cuostinta de Jurnalul fericirii al evreului Nicolae Rainhart care a fost botezat crestineste la manastirea Rohia.Cu siguranta NU!Apoi,de ce admite dl.Cernea sa se rosteasca in parlament alocutiunea “Asa sa ne ajute Dumnezeu!” de
  niste atei declarati care trec pragul unui lacas de cult
  decat de Ziua Nationala ori la o inmormantare familiara. De-ar fi fost calauzit de invataturile acestor corifei ai gandirii,sau macar de “Invataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Tudosie” si ar fi observat aplecarea domnitorilor romani creatori de neam in cele doua principate spre trecutul religios al poparelor lor:si au creat frumuseti.Cultura teologica a poporului roman a fost chezasie a multor victorii de-a lungul veacurilor,altfel neimplinite.Aceasta Cultura nu poate fi anihilata de un eventual decret inspirat “RUSINII NATIONALE” de acest cernobilist.

  L.alex
  2014-02-16 20:30:54 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 26

  @20,Ana
  Spuneti-ne cu sinceritate,va rog frumos,v-ati botezat crestineste,in biserica,pruncii?

  L.alex
  2014-02-16 20:36:43 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 27

  Credinciosilor… indoctrinatilor… mai cititi si voi o carte! Va recomand sa cititi chiar biblia, poate reusiti sa invatati ceva. Daca veti avea rabdarea si inteligenta necesara va veti da seama cate aberatii poate sa fie debitate in cartea aia.
  Daca tot doriti sa invatati copii religie… de ce nu incepeti cu biblia sa ii invatati despre Onan care a fost ucis de Dumnezeu ca nu a lasat o gravida pe nevasta lu fratisu… despre pretul cu care trebuie vanduta o fata spre sclavie sexuala… despre o gramada de aberatii. Invatati copii cu biblia… cuvant cu cuvant :) ) daca aveti curaj… veti obtine o societate “civilizata”!!!

 • 28

  @23,24,
  Nu cred ca ati absolvit o scoala sanatoasa.Nici familia nu v-a calauzit spre o conduita decenta,echilibrata si dispusa armoniei.Va inspira anarhia!Studiati mai rabdator NOUL TESTAMENT,veti invata sa va oblojiti parintii la batranete.

  L.alex
  2014-02-16 20:55:35 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 29

  @L.alex: Stimabile, mai usor cu aprecierile…
  Nu stiu daca esti in masura sa faci asa ceva…
  Intimplator , am crescut intr-o familie ortodoxa practicanta, am 57 de ani, am studii superioare si consider ca am destul creier si cunostinte ca sa pot analiza lumea din jurul meu…
  Nu am nevoie sa studiez Vechiul Testament ca sa sa-mi dau seama ca invatamintul trebuie sa duca la iluminarea copilului si nu la indoctrinare si habotnicie atit de caracteristica “pupatorilor de moaste” din care , se pare ca faci parte…
  Cit despre “oblojirea parintilor la batrinete”, sa-mi dai lectii atunci cind o sa ai si tu o mama de 83 ani , cu Alzheimer in ingrijire…
  Pina atunci, fugi si da acatiste…

  Vigilante
  2014-02-16 21:06:57 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 30

  @27,NeOm
  Va urez sa invatati limba romana corecta,cum v-a cerut Enachita Vacarescu.De exemplu:”Daca tot doriti sa invatati copii religie…”se scrie,cf.normelor recomandate de dictionarele editate de Academia Romana,astfel:”Daca tot doriti sa invatati copiii religie…”.Mai spre final mai odata cu oistea-n gard,lovind din nou “copiii”.

  L.alex
  2014-02-16 21:07:58 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 31

  @29,Vigilante
  Suferi cumva de masochism?!Priveste-ti interventia de la 23 in care utilizezi bata de baseboll.

  L.alex
  2014-02-16 21:20:32 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 32

  @L.alex: Hai ca nu are rost sa mai polemizez cu tine…esti un habotnic irecuperabil..
  Tine minte doar cuvintele Oanei Pellea : “Cind esti mort, tu nu stii ca esti mort…e greu doar pentru cei din jurul tau… La fel si cind esti prost…”

  Vigilante
  2014-02-16 21:29:49 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 33

  „Din punctul meu de vedere, orele de religie nu ar trebui predate în mod confesional în şcolile publice, întrucât atunci ele ar reprezenta ore de îndoctrinare religioasă.” – or îndoctrinarea trebuie să fie apanajul exclusiv al statului :D De aceea, domnul Cernea cere o îndoctrinare laică „educația civică”.

  Nu mi-e clar de ce orice educație religioasă în școli ar fi „îndoctrinare religioasă” – dacă scoatem atributul religioasă, rezultă că orice educație făcută în școli reprezintă îndoctrinare.
  Or lucrurile nu stau chiar atât de simplist: reprezintă îndoctrinare informațiile prezentate eronat – adică nepotrivit capacităților de înțelegere ale copiilor, sau de-a dreptul rău intenționat.
  De aceea, poți lua la puricat manualele de religie și să găsești lucruri care n-au ce căuta acolo, sau să te legi de cantitatea de educație religioasă – 12 ani, suficientă pentru a crea o nație de monahi. Dar e mai simplu să dai cu barda – iar pt asta d-l Cernea e clownul perfect.

  Tot din categoria îndoctrinării prin transmiterea de informații neadecvate vârstei face parte și cultura civică predată la clasele a III-a și a IV-a. Un prunc de nici 10 ani trebuie să asimileze o listă de drepturi din care nu pricepe o iotă.
  Dar asta e spălarea pe creier cu voie de la d-l Cernea – că e a statului, și d-l politician Cernea tot al statului și el. Al statului degeaba.

  Asta-i îndoctrinarea ce-mi place
  2014-02-16 21:34:07 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 34

  Poate d-nul zgonea ar dori să-l vadă pe d-nul Cernea îmbrăcat în sutană nu în tricouri de nonconformist, astfel l-ar dirija foarte uşor şi nu s-ar mai opune jefuirii României.

  nelutiu
  2014-02-16 21:36:59 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 35

  @L.alex:
  ref la postarea mea #21,ma framanta urmatoarea turburare:

  -acel prunc al Polinei zisa Sasecraci,a uns cu sos laba dreapta a cotoiului in ziua de sf.Haralambie; astfel acela s-a lins si s-a spalat cu laba dreapta, inducand in eroare satenii dreptcredinciosi cu privire la schimbarea vremii in bine.

  ce s-a manifestat in acel copil, o tendinta spre ateism ori chiar mai rau,influenta nemijlocita a ceea ce popular denumim UcigalToaca??

  poate fi ajutat el de orele de religie din scoala, de pilda evreului botezat N.Steinhardt de ex.??ori N.Reinhart?

  berbecu mioritei
  2014-02-16 21:46:37 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 36

  @L.alex: Nu te mai aprinde mai alexica,nu da sfaturi la altii cand tu nu ai habar…basebollule…bine ca ai scris cu 2l..asta arata superioritate…..nu era mai frumos ”ghioaga”?

 • 37

  @35,berbecu mioritei
  Aici nu ar trebui sa punem in balanta ignoranta babelor de pe taluzul santului.In ce ma priveste nu sustin “evacuarea oricaror norme ‘religioase’”din invtamantul primar,buna ar fi programa adecvata pregatita de teologi de talia profesorului Staniloaie,programa care sa modeleze sufletul copiiilor cu pilde de buna crestere si,deopotriva,de fapte reprobabile cu exemplificari din Noul Testament.
  Pentru ghiontul din final,chiar va multumesc,imi fac mea culpa!

  L.alex
  2014-02-16 22:38:36 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 38

  Ba sa se faca religie dar cu cap, nu cu partea opusa. Fara cultura religioasa nu poti intelege cultura universala, te uiti la atatea minunatii ca ala la poarta noua. Domnule Cernea, d-ta esti contra a ce? Sa consolidam in Romania raul care s-a facut in timpul regimului trecut? Comunistilor le era frica de biserica ptrca acolo se clocea incet dar sigur o opozitie, acolo mergeau si capetenii peceriste, mai pe blat, dar cu asta dadeau cu tifla ateizmului impus. D-ta de ce te temi ca se face cultura religioasa in scoala? Sau noua ordine mondiala al carui adept te afli este un comunizm intors pe dos? Internationalisti ca si aia. Fara religie s-au inmultit criminalii si violatorii, pedofilii si anormalii (ma refer la ‘indaratnici’ nu la toti ci la aia care isi urla pacatul la rascruce si in piete si sfideaza bunul simt cu cacaurile dezgolite). Da, de acord cu programa competenta de religie si cu profesori adevarati nu niste facaturi. Nu mai pierde timpul cu lupta impotriva religiei, ca pierzi . Religia si biserica va dispare odata cu omenirea. Religia si biserica l-a despartit pe om de fiara, l-a imblanzit si l-a facut social. Daca in clasa sunt si de alte religii, sa se inteleaga cu popii lor si sa-si faca cultura lor. Nu o sa sacrificam poporul bastinas ptr mofturile unor etnii primite in pensiune. Nu le place la noi, acum e libertate de miscare, poate alege alte orizonturi, lumea e mare. Noi nu suntem SUA si nici nu o sa fim. De ce nu va preocupati de presiunea ce o face Islamul asupra Europei? De ce nu va interesati ca in Dobrogea se construiesc moschei peste numarul real de credinciosi musulmani, ca in Constanta s-a construit o geamie mai mare decat catedrala patriarhala din Bucuresti? Trebuie sa fie icoane si candela in fiecare clasa de scoala. Daca cuiva nu-i place sa se faca scoli de atei cu materiile pe care le doresc. Statul roman, are obligatia sa faca in scoala educatia viitorilor cetateni ai tarii, care sa fie romani patrioti nu sioroshisti. Priviti in jur ce se intampla: Ucraina fierbe, rusii se pregatesc sa pastreze testamentul lui Petru cel Mare, China creste vertiginos, Islamul se inarmeaza atomic, SUA da semne de oboseala, Afganistanul este un esec, in curand talibanii vor fi iar ceeace au fost, (Kisinger a declarat clar ca SUA mai poate ajuta Izraelul pe termen limitat), Germania se imbratiseaza cu Rusia, ungurii imita pe nemti (ca intotdeauna) si ne sacaie pe noi romanii ca acum 75 de ani. “Nu-i pace sub maslini”. “Secolul XXI va fi religios, sau nu va fi deloc”. Si noi romanii ce sa facem? Scoatem religia din scolile romanesti (ungurii,sarbii, bulgarii si rusii nu o scot), mai distrugem si limba romana (si asa tineretul de azi bolboroseste intr-o romaneasca de mahala presarata cu anglisme), deputatii si bucurestenii vorbesc agramat, istoria ce se preda in scoala este ptr a crea tampiti (vorba lui Base), geografia patriei o cunosc mai bine babele si mosnegii decat studentii universitatilor noastre, doctoratele au devenit zorzoane si se cumpara, diplomele romanesti sunt puse la indoiala de occidentali. Incotro D-le deputat? Credeti ca va urmeaza cineva? S-au desteptat romanii. Ce vreti sa faceti este o viclenie, pe care altii v-au pus sa o ticluiti. Soriosh e dusmanul romanilor si stam cu ochii pe el. Si pe bursierii lui.

  Nicolae
  2014-02-16 22:38:49 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 39

  Domnule Deputat Remus Cernea, cu ce notă ați terminat examenul de Licență? Că am înțeles că ați avut ca temă ”Etica și Biserica”. Aștept un răspuns precis, într-un articol, nu doar ca răspuns la comentariu. Vă mulțumesc!

  Universitatea
  2014-02-16 22:45:04 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 40

  Aceasta propunere a dlui Cernea face bine Romaniei si romanilor.

  O problema pe care nu o mai putem baga la infinit sub pres este ca nivelul de comportament al copiilor si tinerilor din Romania s-a dus foarte jos exact dupa ce in 1995 practic religia a devenit obligatorie din clasa 1 pana in clasa 12, mai ceva decat limba romana si matematica, prin legea invatamantului promovata de PSD (adica un partid cica de stanga!!).

  Astfel, conform acestei legi, toti tinerii care aveau mai putin de 7 ani in 1996, deci nascuti din 1989 incoace, adica toti tinerii care au astazi sub 25 de ani au facut religie din prima zi de scoala pana in ultima lor zi de scoala. Tinerii intre 25 si 18 ani au facut 12 ani de religie, adica cel putin jumatate din viata lor.

  Cu toate acestea, investitia imensa de ore de religie facuta cu acesti elevi nu a adus rezultatele scontate la nivel de comportament. Exact acesti tineri sunt cei mai zurbagii, cei mai lipsiti de etica si de bune maniere. Scuipa pe strada, dau muzica tare, urla, fumeaza, se drogheaza, fac accidente mortale urcand bauti la volan, se filmeaza facand sex prin clase, au comportament nepotrivit cu profesorii, parintii, autoritati. Au si compotamente extrem de necrestine: se fardeaza, machiaza, vopsesc parul, tatueaza, isi pun cercei peste tot….Este clar ca se fac degeaba aceste ore de religie si ca trebuie sa se renunte la ele cat mai repede.

  Singurul sfant pe care care il venereaza acesti tineri este sfantul martir Gigi Becali, aruncatorul de euro, iar singura sfanta adorata de ei este Monica Gabor-Columbeanu (pentru cei care nu stiu, Monica a trecut de la catolicism la ortodoxie inainte de a se casatori cu Irinel Columbeanu, ca sa-i arate ce mult il iubeste. A fost botezata cu fast de un sobor de preoti ortodocsi).

  In alta ordine de idei, la cat este de inversunat aparator al orelor de religie obligatorii comentatorul tx2, ma asteptam ca acesta sa-si aleaga un pseudonim mai crestinesc, de gen Teoctist, sau ii este cumva rusine – apropo, de ce parintii ortodocsi nu dau numele Teoctist la copiii lor, daca ortodoxia inseamna atat de de mult pentru? Nu spun ca Teoctist sa devina cel mai popular nume, dar chiar niciun ortodox roman nu vrea sa-si puna numele la copil Teoctist sau Teoctista, pentru ca la urma urmei Teoctist a condus Biserica Ortodoxa Romana zeci de ani.

  Pe de alta parte comentatorul tx2 vine cu cel putin doua mari erori:

  1. Exemplul dat cu constitutia Elvetiei este gresit, adica este dintr-o constitutie elvetiana depasita, pentru ca intre timp elvetienii au votat alta constitutie in 1999, care incepe elegant cu “In numele lui Dumnezeu cel atotputernic”, dar care nu mai are articolul la care face referire tx2 privind dreptul parintilor de a da educatie religioasa copiilor chiar impotriva vointei copiilor. Noua constitutie elvetiana stabileste doar libertatea religioasa si a constiintei, care stabileste dreptul fiecaruia de a alege invatamant religios sau nu pentru sine, fara nicio limita de varsta ( vezi art. 15).

  2. tx2 vine si cu argumentul absolut penibil ca “suntem majoritari, suntem 90% ortodocsi, deci avem dreptate”. O idee religioasa nu este buna sau rea in functie de numarul aderentilor. Pe principiul asta voi aprobati chiar si prigonirea crestinilor, pentru ca la inceput, poate nu credeti, dar este adevarat, crestinii erau foarte putini. La un moment dat erau numai o mana de apostoli (12 la numar si toti evrei!!!). Prin urmare, conform principiului afirmat chiar de voi, ca numarul adeptilor da masura adevarului, crestinismul apostolilor era o un lucru rau si astfel voi legitimati prigonirea crestinilor si chiar crucificarea lui Iisus Hristos, ca la urma urmei avea foarte putini discipoli si dintre acei putini unul (Iuda) L-a tradat, altul s-a lepadat de El (Petru), ceilalti s-au ascuns. Cu astfel de principii penibile ati ajuns sa aprobati astfel uciderea lui Iisus si a miilor de martiri crestini.

  Daniel
  2014-02-17 00:01:36 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 41

  @Nicolae: numai metaniile mai pot scoate romanii,Romania si Europa din kkt!

  agentu Busuioc
  2014-02-17 00:07:30 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 42

  Not wishing to be drawn too far in to the 41 previous posts. As a guest of this country for over a decade. The recent death of a young member of society is not the first or I suspect the last with religous conatations. It is of course extremely sad for all.
  However. Whilst this group uses it’s media skills to highlight quite rightly the rampant corruption in politics yet has by definition a huge underpinning of church going viewers whose clergy are steeped in traditions going back centuries. What hope is there for the future.
  And no my child does not attend religous education.

  Stephen
  2014-02-17 01:39:40 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 43

  Ar putea sa va fie rusine celor care va bateti joc de religie de moaste si de Dumnezeu. Doar atunci aveti nevoie de el cand sunteti bolnavi si ajungeti la concluzia ca medici nu pot sa faca nimic fara ajutorul lui Dumnezeu, al Sfintilor si ingerilor. Atunci alergati la manastiri si la biserici sa cereti ajutorul lui.Religia si biserica l-a despartit pe om de fiara, l-a imblanzit si l-a facut social. Daca in clasa sunt si de alte religii, sa se inteleaga cu preoti lor si sa-si faca cultura lor. Nu o sa sacrificam poporul pentru mofturile unor etnii primite in pensiune. Nu le place la noi, acum e libertate de miscare, poate alege alte orizonturi, lumea e mare.
  Zicea Părintele Arsenie: “Mă, eu nu am pretenţie să mă înţeleagă cei mai mulţi. Căci fiecăruia ni S-a dăruit Duh Sfânt cât ne-a rânduit Hristos. Însă, cum zice sfântul apostol Pavel, în măsura în care am suferit Cruce, pentru numele Lui, aşa vom fi şi răsplătiţi de Dumnezeu.”

  mimi
  2014-02-17 09:05:09 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 44

  @mimi: multi nu intelege ca Domnul este Ortodox si National dupa chipul si asemanarea BOR si a I.P.S Daniel! si totusi ei vrea rasplata….

  agenta clantza la use de biserica
  2014-02-17 09:54:02 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 45

  Religia, ca materie, nu are ce cauta in scoli !
  Felicitari, domnule Cernea !
  In alta ordine de idei : ortodoxia este o secta mai mult decat o religie, nu are nici numarul de practicanti si nici doctrina proprie ca sa poata fi acceptata drept religie.
  Ca sunt habotnici si pe zi ce trece tot mai fanatici, se stie. BOR a fost totdeauna de partea Puterii, indiferent cine a fost aceasta si se cunoaste si este probata fratia dintre BOR si Securitatea Romana.
  Asa ca in zile noastre s-a ajuns pana acolo cand Bisericii i s-u retrocedat de catre stat si…ce le-a confiscat Cuza. Adica suntem in regres.Statul accepta concubinajul cu BOR pentru ca poate tine in mana prostimea, facand din BOR un agent electora.
  In Romania Biserica Ortodoxa Romana NU isi indeplineste menirea si are nesimtirea sa se amestece in treburile statului. Sunt atat de ipocriti incat se baga cu de-a sila in treburile statului, in sufletele oamenilor, in casele oamenilor, in bucataris si chilotii oamenilor.
  Acest lucru trebuie sa inceteze !
  BOR sunt urmasii securitatii si comunistilor , vor sa isi impuna puterea prin amenintari si tortura psihica, in masa. Opriti-i pana mai puteti !
  Cu adresa speciala catre BOR : nu sunteti o institutie a statului, nu sunteti o putere in stat si nici nu o sa fiti vreodata !
  Asa sa va ajute Dumnezeu, fariseilor !

  mircea
  2014-02-17 10:18:00 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 46

  @mimi: religie ? A probat cineva, ceva, vreodata ? Cate popoare…atatea legende… una mai credibila decat alta…
  Despre originea EXTRATERESTRA nu discutam acum si aici…ca va anuleaza toata credinta in…orice vreti voi :D
  Dar daca esti atat de inversunata si fanatica ortodoxa…poate imi explici unele, spre exemplu : cum se face ca “cineva”, duh nu om…a avut relatii sexuale cu o simpla pamanteanca, care in ciuda faptului ca era casatorita ramasese totusi fecioara ( imputabil lui Iosif, desigur) si aceasta si-a permis adulter, dand nastere unui “copil din flori” oarecare…. Vine apoi un anume Ion, ii face o baie in apa unui rau si copilasul devine…sfant. Cand creste mai mare, incalca atat legile locului cat si cele ale ocupantilor romani si…ca orice penal, este pedepsit. Culmea ! Taicasau nu a putut interveni, nu a avut ce face…dar acum avem niste “povesti” ca ar face si drege !
  Sa fim seriosi..el nu a fost in stare sa faca nimic nici pentru propriul sau fiu, nelegitim. Totul este o poveste frumoasa…daca si numai daca niste nesimtiti de popi nu m-ar ameninta toata ziua cu unul care face si drege..dar nu a fost in stare sa isi protejeze macar plodul sau.
  Daca punem in discutie DIVINITATEA, avem nevoie de o divinitate curata, sincera, pe care sa o iubim si respectam fara constrangeri sau amenintari…cu atat mai mult cu cat o fac niste indivizi care in numele credintei….urmaresc doar inavutirea.
  Cat despre Arsenie Boca…un om oarecare, scoala facuta pe pamant, comportament foarte pamantean si…exploatat la maximum de smecheri si in dauna fraierilor.
  Sa ai bafta si mintea…deschisa !

  mircea
  2014-02-17 10:29:21 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 47

  @Liciu despre tx2: mai bine taci decat sa scrii prostii care dovedesc cat de intelectual esti si ca habar nu ai despre ce vorbesti!

  anonim
  2014-02-17 11:05:06 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 48

  Delfini, pesoane non-umane si alte chestii de genul asta. Dl. Cernea chiar nu are ce face? Si mai este platit si din banii nostrii pentru ase duce cu tricou si sacou in parlament?
  Daca vrea sa apara protestand …. daca vrea sa fie trendy … daca ii bese mintea cumva spre staga sau dreapta sau ii ridica parul de pe frunte, dl. Cernea ar trebui sa ne intrebe. Nu stiu cu ce spanac a fost el mandatat, si nici daca spanacul e verde si nici daca are dreptul sa-l tina sus …. Insa apare pe scena politica, si pe langa ( nu ai cum sa dezbazi de obiceiuri ) si pe la stiri …. Oare societatea nu are alt obiectiv? Decat mangleala lui Cernea ?

 • 49

  Nu-mi vine sa cred cati “credinciosi” in stare sa sfasie ateii in carne vie, comenteaza p-aici. Am constatat, citind toate comentariile, ca ateii sunt mult mai toleranti si intelegatori decat credinciosii fundamentalisti care tot comenteaza p-aici. Putin contradictoriu in antiteza cu ideea de religie crestin/ortodoxa, nu gasiti? Sa fie oare rezultatul predarii religiei in scoli in ultimii 20 de ani? Intreb si eu, nah…

 • 50

  @mimi: 1.Pe om de fiara l-a mai separat si roata, focul, capacitatea de a inventa si folosi unelte, etc. Si asta cu niste sute de mii de ani inainte de orice forma de religie. Sa mai stau acum sa-ti explic ce fiare feroce au creat religiile in istorie, cred ca e inutil. 2.E foarte clar ca termenul “cultura” are o definitie gresita pt tine. 3.Daca parintii mei sunt crestini catolici si vor ca eu sa nu fac crestin-ortodoxism la scoala, cum sa procedeze? 4. Relatia fiecaruia dintre noi cu divinitatea trebuie sa fie intima, nu publica, prin urmare ar trebui “cultivata” in biserica, nu in scoala…si as putea continua la nesfarsit.

 • 51

  Ah, si inca o completare. Credinciosii care au tot comentat aici, par ca nu inteleg deloc ca absolut nimeni si nimic nu le interzice sa creada in Dumnezeu, sa mearga la biserica, sa pupe moaste si icoane, sa tina sarbatorile religioase, etc. Toata discutia e despre scoala. Paralela cu epoca comunista mi se pare exagerata si de-a dreptul ridicola, si nu denota decat necunoastere, ca sa nu zic prostie, sau ticalosie. Punct!

 • 52

  @Alecs: Nu e oligatotoriu sa faci e optional asta ca sa sti chiar la sedinta cu parintii se specifica cine vrea dar sa stii ca sunt si catolici care vor si reformati sau de alte religii care au fost de acord cu ora de religie.

  mimi
  2014-02-17 13:37:28 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 53

  @sase sase: @Alecs:
  Mi se pare ca toata problema este gresita din start. Religia nu poate fi “aleasa” aceasta alegere “oricand” fiind iluzorie. Te nasti in religia in care esti botezat. Celebra varianta privind o”alegere”a religiei,ar presupune (1) sa stai fara religie, pana verifici toata gama de religii,din care sa alegi una – ca pe pantofi, (2) sa ai suficient discernamant sa vezi ce inseamna fiecare religie, sa te botezi ca adult, (3) sa ramai in afara unei religii pana la calendele grcesti, etc. Aceasta gaselnita privind alegerea religiei in cunostinta de cauza este o dovada evidenta ca aceste persoane considera religia ca pe pantofi sau ca pe bicicleta si n-au nici o nevoie sa aiba o religie. Astfel de persoane trebuie sa fie cinstite si sa nu mai atace voalat ortodoxia, pe care nu si-o doresc ca religie, sau care nu stiu, sau nu pot adera la vreo religie. A “alege” religia este un pretext slab, pentru acei care sunt antileligie. Nimeni nu poate avea o credinta religioasa, fara bunavointa de a face acest lucru. Dece nu pot intelege acesti oameni sa lase in pace pe cei BOTEZATI intr-o religie, sa ne le mai atace credinta, pentru simplul motiv ca ei vor sa fie atei.

  Maria Pascu
  2014-02-17 13:50:48 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 54

  @Daniel:

  corecta observatia cu constitutia elvetiana din 99.

  in rest se vede ca esti martor al lui Iehova, sa fii sanatos, nu prea cresteti in Romania si va ofticati, nu? :)

 • 55

  Unde semnez?

  Doinas
  2014-02-17 18:25:57 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 56

  NUCLEAR ILEGAL TRAFFIK RUSSIA
  Very important news.

  I want to give you an important news information intelligence data about the serious and dangerous facts that happens in Romania that affecting and strikes the unsafe NATO and Western citizen safety in the world !

  Romania is NATO member country after a quarter century, after 24 years, and 10 years after Romania enter in NATO in 2004.

  Person called colonel Corneliu Purcarea (Purcărea) military information officer, now a businessman, friend with Mircea Băsescu brother with Romanian President Traian Băsescu.

  All these facts personally directly participated the Romanian President Traian Băsescu who the function of shall act as chairman of the Supreme Council of National Defence CSAT and NATO senior supervisor representative in Romania and UN and UE, and his brother Mircea Băsescu have many important business partners import/export arms and ammunition with Corneliu Purcarea (Purcărea).

  To check they write on GOOGLE WEBSITE Corneliu Purcarea (Purcărea) and Mircea Băsescu and discover the reality truth.

  They have many companies and businesses that export from Romania infantry weapons to insurgents in Africa, Iran , Asia, and Arabia.

  They have in Romania connection with Arabia mab (mafia) involved in smuggling weapons to Syria, India, Pakistan and Iran !

  They showing the involvement of organized crime network border arms trafficking and smuggling !

  They introduced in Romania which is near on the border with Russia, a quantity of
  1600 tons of Ammo depleted uranium, (weak/easy uranium).

  They violated the radioactive material law. In 2010 brought in Romania, through his private firm/company, 1600 tons of Ammo to be dismantled, and in 2013, another 6000 tons.

  Many several shipments of arms and ammunition, minimum weighing 10000 tons , departed from Taiwan or Thailand, unloaded and handled in the free port harbor of Constanta in Romania.

  Brought in containers and 270 that contained depleted uranium projectiles, which had a profit Purcarea and won minimum 19 million Euro profit just last deal.

  Results by neutralizing waste ammunition would be content and depleted uranium , which is radioactive and it was delivered to Russia army and ammunition for the Russia army help efort.

  Cornel Purcarea and Mircea Basescu has no legal authorization permits from NATO supervised by Interpol – Europol (Service Control Radioactive Material) and from the International Control Commission of the UN nuclear radioactive materials trafficker transfer necessary for such an import/export.

  Only maxim five grams of this depleted uranium has the power to strike and destroy the nuclear reactor atomic submarine engine without leave no trace !

  Only maxim five grams of this depleted uranium has the power to strike and destroy the big armored tank strike the engine and kill all person inside without leave no trace !

  Only maxim five grams of this depleted uranium has the power to strike and destroy the engine of an airplane without leave no trace !

  Only maxim five grams of this depleted uranium has the power to strike, crack and destroy a nuclear reactor to leave without a trace !

  Only maxim five grams of this depleted uranium has the power to kill a person without leaving any trace, cause severe internal bleeding !

  Only maxim five grams of this depleted uranium has the power to penetrate the Kevlar bulletproof vest and bulletproof vest with titanium steel chain mail and kills a man without leaving any trace, cause severe internal bleeding !

  Only maxim five grams of this depleted uranium placed in a plastic ball and fired with a rifle or pistol airsoft (Compressed air gun shooting) has the power to penetrate the Kevlar bulletproof vest and bulletproof vest with titanium steel chain mail and kills a man without leave no trace, causing a serious internal bleeding !

  eminem
  2014-02-17 19:18:59 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 57

  Cernea ăsta e o potaie ce latră la lună! :) ))))))

  MosIonRoata
  2014-02-17 20:20:37 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 58

  Nu prea inteleg si cred ca nu din vina mea.

  Etica si cultura civica sunt in continua dezvoltare si parte a orelor de Istorie si Filozofie. Autorul nu detaliaza, nici n-ar putea, cuprinsul noii materii. Si nici unde s-ar ascund cei 10.000 de savanti apti de predarea ei. Dar nah … in fiecare din noi se ascunde un Iorga.

  La orele de religie s-ar acorde calificative (just !), dar pentru cunostintele despre religie din cadrul noii materii s-ar acorda note ?!

  Cu ce lezeaza dreptul la informare echidistanta si la libera alegere forma actuala a legii ? In afara de o multiplicare inutila a “facultativului” din text si de marginalizarea religiei ca materie scolara care ar fi schimbarea ?

  rich guy
  2014-02-17 20:27:24 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 59

  Citez din proiectul de lege: “(5) Nimeni nu poate fi obligat să asiste la orele facultative de religie împotriva voinţei sale ori a fără a exista o cerere expresă prevăzută de Art. 18, alin. (4).” Cred ca si aici ar trebui mentionat expres rolul tutorelui legal in luarea unei decizii. In acest fel, indiferent de opinie, pro sau contra, decizia fata de proprii copii ar fi a acelui tutore si nu a unei majoritati care striga mai mult sau mai putin tare ce este bine pentru copiii tuturor.

  parinte
  2014-02-17 21:25:26 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 60

  Domnul Remus Cernea doreste sa inlocuiasca religia cu materii inventate de domnia sa, care oricum se fac in scoala. El doreste ca religia sa fie cel putin optionala, daca nu sa se scoata din scoala. Dar materia propusa de domnul Remus Cernea de ce trebuie sa fie obligatorie in scoala? Si de ce isi baga acest politician “ecologist” nasul in probleme care nu il privesc si nu sunt de competenta domniei sale?

  david elena elisabeta
  2014-02-17 22:05:16 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 61

  @ David E. E. # 60

  Desi forma actuala a legii reglementeaza regimul optional al orelor de religie, domnul Cernea doreste sa-l transforme intr-unul facultativ cu scopul de a nu mai fi necesara retragerea de la orele de religie, ci doar inregistrarea benevola la acest curs. Care elev sau parinte de elev s-ar resp. si-ar inregistra benevol copilul la o disciplina suplimentara, care-i mai si pericliteaza media generala, si nici nu i-ar mai imbunatati-o transformand-o in calificative, cand problema ar fi deja rezolvata nefacand nimic ? Repet: posibilitatea exista si acum, da’ nu-i tocmai para maleata …

  Fara doar si poate e dreptul dlui. Cernea sa incerce.

  ***

  Consider cu mult mai benefica propunerea unor sedinte de consiliere anti-mobing in scoli. Ar atesta – in opinia mea – un interes real pentru copil/tanar si nu simplul transfer a unor credinte personale asupra lui.

  rich guy
  2014-02-17 23:02:20 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 62

  Nu te sustin …le Negru (!) pardon Cernea .

  Mihai
  2014-02-17 23:34:20 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 63

  Sa lasam pe cei habotnici si primitivi sa latre iar noi sa ne facem traba si sa curatam scoala de supesticii si cadrele “didactice” cu orizont stiintific limitat. Sa intre si Romanian in secolul 21, fara copii traumatizati la 10 ani cu povesti despre iad, mame ucigase, avorturi etc. Nivelul profesorilor de religie este jalnic, nu va lasati copii in mainile lor. Religia se poate preda in mod frumos si corect fara mesaje agresive si infricosatoare numai ca in Romania nu sunt dascali pregatite la un nivel profesional bun. Asa ca mai bine fara religia, decat cu religia care se preda actualmente in scolole din RO. Mi e rusine ca “profesori” ca ELIZA RADA din Timisoara exista! Mi e rusine ca in gradinitele de stat copii sunt fortati sa spuna rugaciuni, sa saruta crucea, ca sunt fortati sa faca matanii pe jos, la varsta de 3-4 ani…. Romania nu are viitor cu profesorii si educatarele astea de mierda, limitati, habotnici, agresivi, talibani!

 • 64

  @david elena elisabeta: Pentru ca exista si ecologia spirituala, iar “profesorii de religie” habotnici si limitati murdaresc mintea copiilor de varsta frageda, de aia.
  Pentru ca religia nu este stiinta si nu are ce cauta in scolile.
  Pentru ca Romania este o tara laica si scoala este si trebuie sa ramana laica.
  Pentru ca religia se poate invata la bisericile, care au crescut ca ciuperci in toata tara si nu fac nimic bun pentru societate dect sa stranga banii pentru fustele din aur a lui popa Daniel.

 • 65

  Ateii: educatie confesionala religioasa platita de stat in finlanda, germania, canada elvetia. Tari de top stiintific si tehnologic mondial.

  Mai respirati si altceva decat ura fata de crestinism baietii, ura nu face bine sanatatii.

 • 66

  @tx2: Nu numai atei vad ce nociva poate sa fie religia predata habotnic la scoala. Multi oameni credinciosi la fel suntem indignati de cazurile de abuz in orele de religie. Suntem indignati si de lacomia si egoismul demonstrat de BOR.

 • 67

  @yy: a@sase sase: Aparent comentariul dvs. este decent. Problema este ca amestecati rau de tot lucrurile, asa incat nimic nu se poate sustine. Daca aveti impresia ca o ora de religie ortodoxa, la copiii intre 6 si 10 ani are scopul de a face prozelitism atunci ce spuneti de orele de geografie, sau cele de istorie, sau chiar cele de desen? Nu cumva atunci cand copiii deseneaza dinozauri, au halucinatii? Sau cand fac calcule simple la aritmetica, se gandesc cum sa fure banii parintilor sau ai rudelor? Dece nu spuneti nimic si de satanisti? Devin ei satanisti pentru ca se sperie de ce invata la religie, sau au halucinatii datorate unui sistem nervos bolnav? Sunt toti copiii care fac o ora de religie, bine educati in familiile lor, sau injura de mama focului si sting in bataie pe oricine, pentru ca asa au vazut acasa?

  Maria Pascu
  2014-02-18 15:52:00 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 68

  @sase sase: Daca nu sunteti ortodox, sau daca sunteti ateu, ar fi bine sa spuneti din start si sa nu mai gasiti predarea religiei in scoala cauza tuturor relelor care li se-ntampla copiilor dvs. Daca-i educati acasa bine si frumos, nu iau ei in seama niste povesti spuse la ora de religie. Dar daca sunt needucati si vin urland la scoala, bat in stanga si-n dreapta toti colegii, vorbesc ca la cea mai urata periferie, este de inteles dece gasiti nod in papura orei de religie.

  Maria Pascu
  2014-02-18 16:01:32 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 69

  @tx2: Tot ce ai scris tu acolo este complet invalid din punct de vedere academic. Wikipedia este open source. Asa ca din cate stim noi chiar tu ai fii putut sa scrii acele lucruri. Wikipedia nu este decat o resursa informativa si nici decum nu prezinta nici o siguranta academica.
  Fail.

  Stefan
  2014-02-18 18:59:27 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 70

  @tx2: In Canada, alegi tu daca vrei ca taxele tale sa subventioneze sistemul scolar public sau catolic. Eu am ales public, deci taxele mele de proprietate nu subventioneaza scoala catolica, iar in scoala publica nu sunt ore de religie, sau mai bine zis de indoctrinare religioasa.

  Caragea
  2014-02-18 19:20:59 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 71

  In Scotia se preda in secondary school, Religious Education, care consta in tratarea mai multor religii si obiceiurile acestora, topicul principal fiind diversitatea religioasa mondiala. Si nu, nu este optional.

  Alex
  2014-02-18 19:31:53 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 72

  Trist si rusinos ca d-l Cernea are asemenea ganduri. Se vede ca e inspaimantat de religie. Acum un an insa, aplauda vizionarea unui film LGTB (lesbian./gay/transex/bisex)in incinta MUzeului Taranului Roman. Asta este respectul d-lui pentru aceasta tara si strabunii ei. Asa ca sa nu ne mire propunerile pe care le face, caci prin scoaterea religiei se urmareste apoi educarea sexuala a copiilor de la o varsta cat mai cruda, incurajarea homosex, a pedofililor, etc. Deja prin alte parti se pune problema constientizarii copiilor inca de la gradinita, asupra organelor genitale si anume ca atingerea lor poate sa le provoace cine-stie-ce senzatii de care ei nu trebuie sa se rusineze, etc, etc. Asta se doreste de fapt prin scoaterea religiei din scoli. In tari ca Franta, Anglia, Belgia, unde oamenii nu prea merg la Biserica, religia este predata in scoli si se pun si note!!!!! In aceste tari majoritar catolice (desi , repet, nu prea mai sunt practicanti) sunt lasati si musulmanii sa aiba religia lor (islamul) in scoli. Si sunt incurajati chiar! Iar fetele lor vin cu capul acoperit cu burka(acea broboada), las scoala si nimeni nu e deranjat!!! Iare la noi d-l Cernea este oripilat de predarea religiei… Domnule Cernea, foarte urat, deplorabil, ca faci de rusine tara asta! Ori nu stii ca a fi crestin e o caracteristica valoroasa si sanatoasa a acestui neam ????!!!!

  rozalia
  2014-02-19 11:45:07 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 73

  O replica adecvata aici:

  caia.ro/2014/02../

  Decebal
  2014-02-19 17:16:17 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 74

  @L.alex: Dumnezeu nu are nimic de-aface cu biserica, ortodocsii sau alte grupari de manipulare. Religia este cea mai abjecta forma de indibitocire din univers. Cersetori imputiti care, sper, in cativa ani sa-si transforme cambuzele cu cruci in pub-uri luminate de lumanari agreeate bor. Religia trebuie scoasa din scoli.

  boris
  2014-02-19 19:56:27 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 75

  Mai baiete (prin exprimarea asta ma refer direct la gradul de maturitate pe care il are remus cernea), religia nu este obligatorie in scoala. Orice parinte isi poate scoate copilul de la ora de religie daca doreste. Insa un 10 in plus da bine la medie. Legat de preocuparea ta, baiete, deranjant este ca tu faci lucrurile in functie de cum bate vantul. Ai impresia ca daca la TV s-a vorbit de ceva, pac si tu, baiete, sa faci ceva pe tema respectiva.
  Maine daca s-o vorbi de porci zburatori probabil ca o sa faci proiect de lege sa ii faci fiinte nonumane.
  Esti imatur. Imi pare rau ca ai beneficiat de o sansa uriasa ca sa ajungi intr-un loc de unde ai fi putut face ceva. Tara asta ar fi meritat poate sa lasi de la tine sa imbraci si un costum cateodata (asa cum a facut un rege francez protestant cand a spus ca Parisul merita o liturghie).
  Daca scriu aceste randuri este pentru a-mi exprima deceptia provocata de faptul ca uneori cineva primeste o sansa si isi bate joc de ea. Tu, baiete, ai avut sansa de a face ceva. Faci in parlament fix ce fac si ceilalti colegi ai tai: incasati banutzu si tot ce produceti este mizerie. De fapt produceti ce aveti in cap.

  O zi buna Baiete!

  liviu
  2014-02-21 09:05:26 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 76

  @Maria Pascu: Sunt botezat ortodox dar nu sunt habotnic. BOR doreste talibani nu enoriasi.Iar clerul BOR este mai mult o comunitate de afaceri,nu o comunitate spirituala. In acest sens , numai traditia ma face sa spun ca sunt ortodox, relitatile insa ma fac sa ma rusinez ca apartin acestui cult.Daca in Transilvania ortodoxia este mai decenta, in vechiul regat are ritualuri ciudate iar clerul apucaturi fanariote in frunte cu preafericitul.Spun asta deoarece am trait si in Transilvania si in Bucuresti, si ma vazut ambele fete ale ortodoxiei.

  sase sase
  2014-02-21 21:06:20 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 77

  Domnule Cernea, duminica 23.02.2004,in Biserica
  Domnului Nostru Iisus Hristos se va citi textul din Sfanta Evanghelie dupa Matei a infricosatoarei judecati.
  Ce raspuns ve-ti da inaintea Domnului Iisus Hristos – Judecatorul lumii?

  Ciprian
  2014-02-21 21:37:17 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 78

  Un alt luptator cu credinta neamului a mai aparut ca o lepra pe acest pamint

  Sergiu Ungureanu
  2014-02-21 21:41:29 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 79

  Religia invata oamenii sa isi iubeasca aproapele , sa renunte la vicii .Mari oameni de stiinta arata ca exista o forta a binelui in UNIVERS . Cine dintre oameni se crede ATOTPUTERNIC POATE DA VIATA ? Cum credeti ca ar putea exista acesta natura perfecta ?

  Argentina
  2014-02-22 06:44:22 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 80

  Singurul parlamentar care pot spune că reprezintă valorile mele!
  Progresul vine cu paşi mici.

  Liviu
  2014-02-22 13:01:18 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 81

  @sase sase: asa e man, e demonstrat ca ce a spus darwin asa e :) )) decat semi-doct, mai bine pupator de icoane.

 • 82

  religia este folosita ca o forma de control absolut asupra umanitatii, copiilor le este impus sa creada in ceva, cu timpul le intra acest ridm haotic in rutina de zi ci zi care poate aduce afectiuni psihice grave si cu greu vor scapa de cest “viciu” care le pune sanatatea in pericol

 • 83

  Religia este o mare pacaleala, preotii niste pacalici, iar romanii niste fraieri! Sper ca ne vom trezi… in secolul asta! Catedrala Manevrarii Neamului este aproape gata, AMIN!

 • 84

  Am citit toate comentariile pana aici, vai, vai, vai … si of, of, of… . Suntem un popor cu foarte multi dobitoci care tipa cel mai tare. Oare unde in lumea asta numarul bisericilor este mzai mare de trei ori decat numarul scolilor. Ortodoxismul este propagat in ROMANIA cu o agresivitate iesita din regulile bunului simt. Eu trimit copilul la scoala sa invete carte nu sa vina acasa bulversat. Pe cine sa creada, pe profesor, care il invata matematica, fizica, univers, cosmos, gelaxii sau pe popa, care prin discursul lui contrazice ce a invatat de la profesor. Nu inteleg care este fenomenul, cu cat poporul asta a devenit mai bisericos cu atat a crescut mai mult criminalitatea, hotia, nemunca, invidia, minciuna, etc. Oare cand vom sti ca statul in genunchi si rugandune la cer nu ne dau de mancare.
  Oare in ce tara calendarul ortodox are atatea sarbatori religioase; romani noi cand mai muncim… este trist am ales calea sa ne rugam la ceruri stand cu mana intinsa la divinitate sau la altii, este rusinos. Acum la noi religia a devenit o golaneala fara precedent, aici este locul cel mai prielnic, saracia si nemunca contribuie din plin la propagarea acestui cancer care este religia.
  Stimati fanatici ai ortodoxismului promonati munca educatia, cultura, cinstea iar cand mergeti la biserica aratati ce il iubiti pe cel in care credeti si nu tot ii cereti ca nu mai are de unde sa va dea, mai mergeti si la munca si nu impuneti popilar sa-si construiasca palate.
  Lasati scoala sa fie scoala, biserici sunt de trei ori mai multe, acola este loc suficient pentru ca fiecare copil sa invete si sa stie totul despre biserica si nemurire, tot ce este amestecat pute. Daca suntem atat de credinciosi si bisericosi de ce toleram nemunca si hotia. Cred ca atunci cand acest popor va deveni ma intelept va fi si mai bogat.
  Daca suntem atat de credinciosi si bisericosi de ce toleram nemunca si hotia

  Nucar Balas
  2014-02-23 09:46:51 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 85

  Sa faci asta intr-un stat in care mai bine de 90% sunt crestini,si copii sunt indoctrinati de la varste fragede de catre parinti si mai apoi de sistemul educational!?
  Baa Cernea,te-ai tampit de tot??Cand imi pierdusem orice speranta in politicieni,apari tu…Sper sa fei primul pas pentru o Romanie mai buna si mai educata!

  Adrian
  2014-02-23 18:24:42 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 86

  @Vigilante si ceilalti care pomeniti de edicatie etica si civica: chiar se face educatie civica in scoli, in ciclul primar. Nu stiu daca se continua in gimnaziu.
  Unde printre subiecte se abordeaza si religiile lumii si libertatea religioasa. Cateva notiuni despre ele – care este specificul fiecaruia. Cu incurajarea copiilor de a afla mai multe (tema pentru acasa).

  Aurora
  2014-02-25 15:34:35 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 87

  @L.alex:

  Stat laic nu inseamna stat ateu!

 • 88

  Nu ar trebui sa scriu nimic dupa atatea si atatea ganduri exprimate. Parca e o ura in tot ce se spune, un duh de impotrivire. Am cunoscut ortodoxia cu adevarat cand mi-am pus o intrebare simpla: “Ce inseamna ca sunt botezat? Si asa cum am incercat sa inteleg de ce m-am nascut barbat, de ce sunt roman asa m-am intrebat si ce inseamna ca sunt ortodox? Numai asa, cu toata sinceritatea de care am putut da dovada , intr-o comunicare directa cu Dumnezeu, am ajuns sa inteleg ce se intampla cu adevarat in ortodoxie. Oameni buni, a nu mai avea religia in scoli, pentru copiii nostri botezati, inseamna a le anula sansa de a afla de Dumnezeu. Noi parintii demult am fost inselati de “goana dupa nimic” pe care o practicam prin asa zisa cariera. Cum am mai putea avea vreme sa facem cerere pentru cunoasterea Lui Dumnezeu. Daca in loc de Religie am denumi aceasta activitate “Cunoasterea Lui Dumnezeu” si am inlocui-o in toate discutiile de mai sus, cred ca ne-am ingrozi de ce suntem in stare sa facem prin eliminare. Nu facem altceva decat sa spunem mascat ca “n
  u mai dorim ca in mod obligatoriu sa-L cunoastem pe Dumnezeu”. Mereu citesc despre mania oamenilor pe biserica. Dragilor, biserica suntem noi, cei botezati in Hristos.Noi nu aratam a biserica, noi nu avem virtutile crestine. Ne legam mereu de biserica , ca si cladiri , sunt pur si simplu niste incaperi unde, cei botezati se intalnesc pentru a se ruga impreuna Lui Dumnezeu. Faptul ca nu toti cei botezati vin, asta este o durere. Mergi domnule Cernea o data, de doua , de trei ori la biserica Rusa, la biserica din curtea Politehnicii, La biserica de la Spitalul de urgenta de copii Alexandrescu, la biserica de la Parhon. Fa aceasta experienta, stai la o slujba, la doua, intreaba, ia-te de gat cu Dumnezeu, afla raspunsuri…si abia apoi impotriveste-te credintei. Esti liber. Dumnezeu ne vrea liberi. adica putem sa-i spunem si “Nu Te vreau mereu/deloc in viata mea!” Atat de mult ne iubeste. Eu atat va indemn oameni dragi, cercetati, intrebati, provocati-L pe Dumnezeu, cautati-va raspunsul la intrebarea: Ce inseamna ca sunt botezat?” si numai dupa aceea luati hotarari atat de importante. Multumesc pentru rabdarea de a fi citit.

  Un crestin
  2014-11-19 23:23:17 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 89

  Nene Remus Cernea știi vorba aia ” Dumnezeu nu bate cu boață, bate cu socoata”? Ai de grija dumneata ca nu ești in măsură sa judeci si sa dai indicații la atâtea milioane de creștini ortodocși. De ce sa nu scoatem chimia din scoli? Ca vine copilul acasă si se apuca de nu stiu ce experimente si Doamne fereste ce se întâmpla. De ce sa mai învețe copiii despre Stefan cel Mare care a făcut atâtea mănăstiri, având un mare si cunoscut duhovnic? De ce nu îți vezi dumneata de problemele ce le ai, de ateismul din suflet si lăsa tara asta sa meargă înainte așa cum poate…

  oarecine
  2014-11-27 18:14:33 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde
 • 90

  @tx2: are perfec ta dreptate, daca nu stiai!

  Vedinas
  2015-05-10 13:05:30 | Raporteaza
  RăspundeRăspunde

Comentează


Pont: poti sa adaugi la comentariu fotografia ta sau o imagine care te reprezinta.
Nu trebuie decat sa introduci o adresa de e-mail valida aici si sa urmezi cativa pasi simpli.
Un film explicativ e disponibil aici


ATENTIE: Comentariul dumneavoastra poate aparea cu intarziere din cauza sistemului de cache.

RSS Postari pagina personala

Cele mai comentate

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Cele mai vizualizate

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!


Vezi aici episoadele din seria BOOKFACE!

Ce fac prietenii tăi pe Voxpublica

Ultimele comentarii

afacerea roşia montană alburnus maior alex mazilu antonescu banci basescu blaga blog Blogviu interviu Boc Bruxelles Bucuresti candidatura cianură cluj CNA comisia europeana corupţie criza CTP curtea constituțională Dan Diaconescu Dinu Patriciu educatie Elena Basescu europarlamentare experiment Facebook gabriel resources gaze de șist Gigi Becali google guvern humanitas internet iohannis Istodor Johannis kelemen hunor Liiceanu macovei Media mihai goţiu motiune Năstase obama o fraza o poza parlament Parlamentul European pdl Plesu Polirom ponta presedinte protest proteste riscograma romani rosia roșia montană Rusia securitate Senat sindicate sondaj steaua SUA suspendare Tariceanu tiff TRU UBB UE uichendist.ro unesco Vanghelie Vasile Blaga victor ponta voiculescu

© 2009 VoxPublica.ro, o marca F5 Realitatea-Catavencu. Toate drepturile rezervate.

Strategy & Technology: PUBLYO
Marketing & Sales: Q2M
Comandati acum o campanie publicitara pe acest site!