RSS Feed

Legea pentru recunoaşterea parteneriatului civil

vezi toate articolele de
08 Jun 2013 la 10:19 comenteaza acum 2054 vizualizari.

Am anunţat, în urmă cu două luni, intenţia de a propune şi promova în Parlamentul României o lege privind recunoaşterea parteneriatului civil, fără nici un fel de discriminare, inclusiv cea bazată pe criteriul orientării sexuale.

O astfel de legislaţie ar putea veni în sprijinul a zeci de mii, poate sute de mii de cetăţeni români, dar şi străini care au domiciliul sau reşedinţa în ţara noastră.

Spre exemplu, în Franţa, după recunoaşterea parteneriatului civil în anul 1999, aproximativ 94% dintre cuplurile care au beneficiat de pe urma legii au fost cupluri heterosexuale.

Postez mai jos draftul acestui proiect de lege. El se bazează pe propuneri anterioare formulate în România şi pe legislaţii asemănătoare din mai multe ţări europene.

Pun acest draft în dezbatere publică, astfel că până duminică, 16 iunie, aştept observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a proiectului de lege care pot fi postate la comentarii, sau trimise pe această adresă: remuscernea.ro@gmail.com

În perioada 17-25 iunie voi strange semnături de susţinere a proiectului din partea colegilor din Senat şi Camera Deputaţilor, iar apoi în voi depune în Parlament pentru a intra în circuitul de dezbatere şi adoptare a legislativului.

LEGE

Privind parteneriatul civil

CAPITOLUL I.

Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta lege reglementează cadrul legal şi efectele juridice ale parteneriatului civil.

(2) Parteneriatul civil este un contract încheiat, fără nici un fel de discriminare inclusiv bazată pe orientarea sexuală, între două persoane care decid să convieţuiască în baza afecţiunii, respectului şi sprijinului reciproc şi a egalităţii în drepturi.

Art.2. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a). contract de parteneriat civil este contractul încheiat între două persoane fizice în condiţiile prezentei legi;

b). partener este una dintre cele două persoane fizice care încheie contractul de parteneriat civil;

c). domiciliul comun este domiciliul în care convieţuiesc partenerii;

d). reşedinţa comună este reşedinţa în care convieţuiesc partenerii;

e). bunuri comune sunt bunurile dobândite de fiecare dintre parteneri sau de parteneri împreună, în timpul parteneriatului civil sau anterior încheierii parteneriatului însă incluse în mod expres de către parteneri în contractul de parteneriat civil;

f). cheltuieli comune reprezintă cheltuielile pentru plata utilităţilor aferente locuinţei în care convieţuiesc, a celor legate de buna stare a acestea, precum şi suportarea cheltuielilor determinate de asigurarea asistenţei medicale a partenerului, în cazul în care acesta nu este asigurat. Se consideră cheltuieli comune şi cele legate de creşterea şi educarea copiilor aflaţi în întreţinerea acestora;

g). datorii comune sunt datoriile contractate în cadrul acestui parteneriat

CAPITOLUL II.

Încheierea parteneriatului civil

Art. 3.

(1) Contractul de parteneriat civil se încheie sub formă autentică, se semnează de cei doi parteneri în faţa notarului public din circumscripţia Curţii de Apel pe raza localităţii în care cel puţin unul din cei doi parteneri îşi are domiciliul sau reşedinţa şi se înregistrează într-un registru special numit Registru pentru evidenţa parteneriatelor civile, ţinute la notarul public respectiv.

(2) Notarul public va comunica noul parteneriat civil Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România pentru înscrierea în Registrul naţional de evidenţă a parteneriatelor civile.

(3) În cazul în care partenerii au reşedinţa în străinătate, contractul de parteneriat civil se poate incheia la ambasada sau consulatul României din ţara de domiciuliu sau reşedinţă a cel puţin unuia dintre parteneri;

(4) Parteneriatele civile încheiate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini sunt recunoscute în România.

Art. 4. Pentru înscrierea în registrul special ţinut de notarul public instrumentator precum şi în Registrul naţional de evidenţă a parteneriatelor civile, persoanele aflate sub incidenţa prezentei legi sunt obligate să achite un tarif stabilit de Uniunea Notarilor Publici în conformitate cu prevederile legale.

Art. 5. – Parteneriatul civil se încheie în următoarele condiţii:

a) partenerii să aibă cel puţin 18 ani împliniţi;

b) cel puţin unul dintre parteneri este cetăţean român sau este cetăţean străin sau apatrid cu domiciliul în România;

c) nici unul dintre parteneri nu este căsătorit sau parte într-un alt parteneriat civil.

Art. 6. – Parteneriatul civil nu se va încheia dacă viitorii parteneri nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor.

Art. 7. – Parteneriatul civil nu se poate încheia:

a) între rudele în linie dreaptă, precum şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv;

b) între cel care înfiază sau ascendenţii lui, pe de o parte, şi cel înfiat sau copiii acestuia, de alta;

c) între copiii celui care înfiază, de o parte, şi cel înfiat sau copiii acestuia, de alta;

d) între tutorele şi persoana minoră ce se află sub tutela sa;

e) pentru alienatul mintal, debilul mintal, precum şi pentru cel care este temporar lipsit de facultăţile mintale, cât timp nu are discernământul faptelor sale.

Art. 8. Viitorii parteneri pot conveni să îşi păstreze numele, să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un partener îşi poate păstra numele iar celalat să poarte numele lor reunite.

Art. 9. La momentul încheirii contractului, partenerii pot opta între: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională.

Art. 10.

(1) Încheierea unui parteneriat civil este nul în afara liberului consimţământ, dat în scris în faţa notarului.

(2) De asemenea, un parteneriat încheiat cu încălcarea condiţiilor prevăzute la Art. 5 şi Art. 7 este lovit de nulitate absolută.

Art. 11.

La cererea de încheiere a parteneriatului parţile vor anexa:

a)      copii după certificatele de naştere ale părţilor;

b)      declaraţie pe propria răspundere privind absenţa contractării unui parteneriat civil sau dizolvarea parteneriatelor anterioare sau certificatul de deces al partenerului în cazul existenţei unui parteneriat încheiat anterior

c)      declaraţie pe proprie răspundere privind certificarea faptului ca nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 7;

d)      declaraţie pe proprie răspundere privind starea civilă a părţilor;

e)      în cazul cetăţenilor străini, un certificate eliberat de autorităţile competente din ţara de origine atestând starea lor civilă;

f)        dovada plăţii taxei de timbru.

Art. 12.

(1) În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor pentru înregistrarea parteneriatului civil, notarul va dispune publicarea solicitării prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat. Extrasul va cuprinde, în mod obligatoriu: data afişării, datele de stare civilă ale celor doi parteneri civili, precum şi înştiinţarea că orice persoană interesată se poate opune încheierii parteneriatului, în termen de 10 zile de la data afişării, formulând o contestaţie în scris care se va depune la notariatul unde au fost afişate datele privind parteneriatul civil.

(2) Contestaţiile se soluţionează de către notar în termen de 3 zile de la depunerea lor.

Art. 13.

(1) În termen de 3 zile după verificarea îndeplinirii condiţiilor legale pentru contractarea parteneriatului civil şi soluţionarea contestaţiilor prevăzute la Art. 12,  notarul public realizează înregistrarea contractului în Registrul pentru evidenţa parteneriatelor civile, precum şi restituirea unui exemplar din contractul de parteneriat civil fiecărui partener.

Art. 14. – Orice modificare a contractului de parteneriat civil iniţial va fi realizată prin înscrierea unui act adiţional în faţa notarului public conform procedurii prezentei legi.

Art. 15. – Starea civilă se dovedeşte cu adeverinţă eliberată de notarul public unde a fost înregistrat contractul de parteneriat civil, în care se va menţiona data încheierii contractului de parteneriat şi numele partenerilor.

CAPITOLUL III

Drepturi şi obligaţii

Art. 16. – Partenerii au aceleaşi drepturi şi obligaţii în cadrul parteneriatului civil.

Art. 17. Pe durata parteneriatului civil cei doi parteneri beneficiază de următoarele drepturi şi obligaţii cu privire la bunuri:

(1) Bunurile dobândite pe perioada parteneriatului civil, de oricare dintre parteneri, sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale celor doi parteneri, cu excepţia cazurilor în care cei doi parteneri au decis contrariul prin contractul de parteneriat civil. Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedită.

(2) Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui partener:

a) bunurile dobândite înainte de încheierea contractului de parteneriat, cu excepţia situaţiilor în care acestea au fost incluse în mod expres în categoria bunurilor comune la încheierea contractului de parteneriat civil;

b) bunurile dobândite prin moştenire în timpul parteneriatului, legat sau donaţie, dacă dispunătorul nu a prevăzut că ele vor fi comune;

c) bunurile de uz personal;

d) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri;

e) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creaţiilor sale şi asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat;

f) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele ştiinţifice sau literare, schiţele şi proiectele artistice, proiectele de invenţii şi inovaţii, precum şi alte asemenea bunuri;

g) indemnizaţia de asigurare sau despăgubirea pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia din parteneri;

h) bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum şi bunul dobândit în schimbul acestora;

i) fructele bunurilor proprii.

(3) Cei doi parteneri răspund cu bunurile comune pentru:

a) obligaţiile născute în legătură cu conservarea, administrarea sau dobândirea bunurilor comune;

b) obligaţiile pe care le-au contractat împreună

c) obligaţiile asumate de fiecare dintre parteneri pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale parteneriatului civil;

d) repararea prejudiciului cauzat prin însuşirea, de către unul dintre parteneri, a unor bunuri aparţinând unui terţ, în măsura în care, prin aceasta, au sporit bunurile comune ale partenerilor.

Art. 18. – Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre cei doi parteneri. Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale partenerului debitor, creditorul său personal poate cere împărţirea bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale. Bunurile atribuite prin împărţire fiecărui partener devin bunuri proprii.

Art. 19. – Cei doi parteneri administrează şi folosesc împreună bunurile comune şi dispun tot astfel de ele. Oricare dintre cei doi parteneri, exercitând singur aceste drepturi este socotit că are şi consimţământul celuilalt partener. Niciunul dintre cei doi parteneri nu poate înstrăina şi nici nu poate greva un teren sau o construcţie care face parte din bunurile comune, daca nu are consimţământul celuilalt partener.

Art. 20.

(1) Veniturile celor doi parteneri vor fi considerate împreună la calculul venitului minim garantat în conformitate cu prevederile art. 2 şi următoarele din legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Veniturile celor doi parteneri vor fi considerate împreună în cazul contractării unui cedit.

Art. 21. – Serviciile medicale necesare unuia dintre parteneri care nu deţine o asigurare medicală se pot acorda în baza asigurării medicale a celuilalt partener civil.

Art. 22.

(1) În cazul decesului unuia dintre parteneri, partenerul supravieţuitor are un drept de moştenire atunci când vine în concurs cu oricare din clasele de moştenitori, la un drept de moştenire special asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice şi asupra darurilor primite de cei doi parteneri pe durata parteneriatului civil, precum şi un drept de abitaţie asupra casei de locuit.

(2) Partenerul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş în condiţiile art. 67 şi următoarele din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a legislaţiei în materie în vigoare.

Art. 23. – Orice donaţie între parteneri este revocabilă numai în timpul parteneriatului.

Art. 24. – Oricare dintre cei doi parteneri are dreptul de a continua contractul de închiriere a locuinţei în cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia în conformitate cu art. 27 din Legea locuinţei 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 25. – Cei doi parteneri au dreptul la liberă circulaţie şi şedere, precum şi dreptul de şedere permanent pe teritoriul României conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată prin Legea 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 26. – În cazul procesului de obţinere a cetăţeniei române, cei doi parteneri beneficiază de prevederile art.8 din Legea 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27. – Prevederile privind protecţia specială, inclusiv penală în cazul violenţei domestice sunt aplicabile celor doi parteneri în conformitate cu prevederile Legii 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 28. – Niciunul dintre parteneri nu îl poate reprezenta pe celălalt în justiţie fără un mandat expres şi nu poate fi ţinut răspunzător pentru obligaţiile  contractate de cealaltă parte.

Art. 29. –

(1) Partenerul beneficiază de 3 zile de concediu în caz de deces sau boală gravă a celuilalt partener.

(2) Angajatorul este obligat să ţină cont în fixarea concediilor dacă cei doi parteneri lucrează în acelaşi loc.

(3) Partenerii pot beneficia de maxim 5 zile de absenţă de la serviciu în urma încheierii contractului de parteneriat civil.

CAPITOLUL IV

Încetarea parteneriatului civil

Art. 30.

(1) Parteneriatul civil încetează în următoarele condiţii:

a) prin decesul sau declararea judecătorească a morţii unuia dintre parteneri;

b) prin acordul comun al celor doi parteneri. Data încetării parteneriatului este data autentificării de către notarul public a consimţământului celor doi parteneri cu privire la încetarea parteneriatului;

c) în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei unilaterale a unuia dintre parteneri privind încetarea parteneriatului. Notificarea este făcută prin intermediul notarului public şi se înregistrează în Registrul special al notarului.

d) la data încheierii căsătoriei între cei doi parteneri civili. Partenerii au obligaţia de a notifica notarul public cu privire la încheierea căsătoriei anexând o copie a certificatului de căsătorie în termen de 30 de zile calendaristice de la data căsătoriei.

(2) În cazul intenţiei unui partener de a se căsători cu o terţă persoană, decizia comună sau unilaterală privind dizolvarea parteneriatului civil trebuie comunicată notarului public şi înregistrata de către acesta înainte de căsătorie.

(3) În cazul încetării parteneriatului civil în condiţiile prevăzute la alin. 1 şi 2, notarul public emite decizia de încetare a parteneriatului civil în termen de 30 de zile calendaristice şi o înregistrează în Registrul special. Notarul public instrumentator comunică decizia de încetare a parteneriatului civil foştilor parteneri şi Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România în vederea înregistrării în Registrul naţional de evidenţă a parteneriatelor civile.

(4) La încetarea parteneriatului civil, situaţia bunurilor comune se stabileşte de comun accord de către parteneri.

(5) În caz de dezacord, partenerii pot sesiza instanţele de judecată în ceea ce priveşte consecinţele patrimoniale ale încetării contractului de parteneriat, şi eventual repararea anumitor prejudicii care ar putea rezulta.

(6) La încetarea parteneriatului civil, cei doi parteneri vor decide de comun acord situaţia copiilor născuţi pe durata parteneriatului. Dacă cei doi parteneri nu se învoiesc asupra situaţiei copiilor născuţi pe perioada parteneriatului, va hotărî instanţa.

Art. 31. – La data încetării relaţiei de parteneriat civil este obligatorie înregistrarea notificării în registrul special.

Art. 32.

(1) Până la încetarea parteneriatului civil în condiţiile prevăzute la art.23 partenerii îşi datorează întreţinere.

(2) partenerul are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de încheierea parteneriatului civil ori în timpul acestuia; el are drept la întreţinere şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la data încetării parteneriatului, însă numai dacă incapacitatea se datorează unei împrejurări în legătură cu parteneriatul.

(3) Întreţinerea datorată potrivit dispoziţiilor alin. 2 poate fi stabilită până la o treime din venitul net din muncă al partenerului obligat la plata ei, potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mjloacele celui care urmează să plătească. Această întreţinere, împreună cu întreţinerea datorată copiilor, nu va putea depăşi jumătate din venitul net din muncă al partenerului obligat la plată.

(4) În toate cazurile, dreptul la întreţinere încetează prin încheierea unui alt parteneriat civil ori prin căsătoria partenerului îndreptăţit să o primească.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 33.

(1) Orice formă de discriminare, directă sau indirectă privind parteneriatul civil este interzisă protrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Prin prezenta lege se interzice orice formă de discriminare, directa sau indirectă, deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza apartenenţei la parteneriatul civil în condiţiile art.2 din Ordonanţa nr. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată prin Legea nr.48/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 34.

Prezenta lege abrogă Art. 277 lit (3) din Codul Civil, urmând la lit. (4) să devină lit (3) a Art. 277.

Art. 35. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial.

PS: Vă invit să comentați acest material într-un spirit de respect reciproc, în care să primeze argumentul și nu atacul la persoană…

Remus Cernea

Deputat

Partidul Verde

www.partidulverde.ro

www.facebook.com/remus.cernea

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Post to StumbleUpon

 

No comment
  • 1

    @maria: Poate unul din el are datorii la banca si nu vrea sa se casatoreasca si cu datoria acelei persoane.

    Aron
    2013-08-25 09:55:09 | Raporteaza
    RăspundeRăspunde

Comentează


Pont: poti sa adaugi la comentariu fotografia ta sau o imagine care te reprezinta.
Nu trebuie decat sa introduci o adresa de e-mail valida aici si sa urmezi cativa pasi simpli.
Un film explicativ e disponibil aici


ATENTIE: Comentariul dumneavoastra poate aparea cu intarziere din cauza sistemului de cache.

RSS Postari pagina personala

Cele mai comentate

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Cele mai vizualizate

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!

Nu exista posturi pentru interogarea facuta!


Vezi aici episoadele din seria BOOKFACE!

Ce fac prietenii tăi pe Voxpublica

Ultimele comentarii

afacerea roşia montană alburnus maior alex mazilu antonescu banci basescu blaga blog Blogviu interviu Boc Bruxelles Bucuresti candidatura cianură cluj CNA comisia europeana corupţie criza CTP curtea constituțională Dan Diaconescu Dinu Patriciu educatie Elena Basescu europarlamentare experiment Facebook gabriel resources gaze de șist Gigi Becali google guvern humanitas internet iohannis Istodor Johannis kelemen hunor Liiceanu macovei Media mihai goţiu motiune Năstase obama o fraza o poza parlament Parlamentul European pdl Plesu Polirom ponta presedinte protest proteste riscograma romani rosia roșia montană Rusia securitate Senat sindicate sondaj steaua SUA suspendare Tariceanu tiff TRU UBB UE uichendist.ro unesco Vanghelie Vasile Blaga victor ponta voiculescu

© 2009 VoxPublica.ro, o marca F5 Realitatea-Catavencu. Toate drepturile rezervate.

Strategy & Technology: PUBLYO
Marketing & Sales: Q2M
Comandati acum o campanie publicitara pe acest site!